شرکت مانا صنعت /برند بنت لی(bently)
شرکت آکان (ایجادکاران آینده نیک)
شرکت کوشیاران کار و اندیشه