پروژه های انجام شده

1- شرکت شیر پاک ساری

2-اداره کل راه آهن استان مازندران

3-شرکت فرش ساوین و ساوین تاب

4-کارخانه سیمان کیاسر

5-شرکت پوشاک آویشن

6-شرکت ماشین سازی هوشیار

7-شرکت کیمیا گاز

8-و بسیاری از واحد های مسکونی و تجاری و………….